<< назад

Консультпункт

Коэффициент сжимаемости. Як це буде українською?

     З курсу загальної фізики добре відоме таке явище, яке в російській, українській та англійській термінології позначається термінами "сжимаемость", "стисливість" та "compressibility" та означає "способность твердых, жидких и газообразных тел изменять свой объем под действием всестороннего давления. Сжимаемостью обладают все вещества. Если вещество в процессе сжатия не испытывает химических, структурных и других изменений, то при возвращении внешнего давления к исходному значению начальный объем восстанавливается. Именно обратимое изменение занимаемого веществом объема V под действием гидростатического давления p и называют обычно сжимаемостью (объемной упругостью)" [1, т. 23, с. 330; 2, с. 478; 3, с. 676].

     Величину об'ємної стисливості визначають як

Величина об’ємної стисливості
Рівняння 1

     Для ідеального газу рівняння стану є рівняння Клапейрона-Менделєєва

Рівняння Клапейрона-Менделєєва
Рівняння 2

     де Vід - об'єм ідеального газу,
m - маса газу,
µ - молярна маса,
R - універсальна газова стала,
T - термодинамічна (абсолютна) температура газу.

     Для природного газу записують рівняння стану, яке відрізняється від рівняння Клапейрона-Менделєєва безрозмірним поправковим множником Z(p,T), що враховує відхилення властивостей реальних газів та їх сумішей від властивостей ідеального газу [4, п. 6. 10.1; 5, с. 10]:

Рівняння стану
Рівняння 3

     З рівнянь (2) та (3) випливає, що

Відношення об’ємів реального та ідеального газу за одних і тих самих умов
Рівняння 4

     тобто множник Z(p,T) - відношення об'ємів реального та ідеального газу за одних і тих самих умов (значень температури та тиску). Якщо Z(p,T)<1, то реальний газ стискується більше ніж ідеальний, а якщо Z(p,T)>1 то навпаки.

     Ураховуючи залежність множника Z(p,T) від параметрів газу (тиску та температури) уводять безрозмірну величину, яка є таким відношенням

Безрозмірна величина
Рівняння 5

     де Pc=101,325 кПа,

      Tc=20 °С - тиск та температура за стандартних умов.

     Отже, маємо три різних фізичних величини: µ(1), Z(p,T) (4) та K (5), перша з яких є розмірною, а дві інші безрозмірні. У таблиці наведено терміни, які використовують для позначення цих величин.

     Таблиця

величина англійський термін російський термін український термін
µ (1) (volume) compressibility [6, т. 1, с. 239; 7, с. 121; 8, пп. 4-5.1, 4-5.2] объемная сжимаемость [6, т. 1, с. 239; 7, с. 121; 9, табл. А.3, п. 18] коэффициент сжимаемости [1, т. 23, с. 330; 2, с. 478] об'ємна стисливість [9, табл. А.3, п. 18]
Z (4) compressibility factor [10, п. 4.33; 11, table 1; 12, п. 3.2; 13, п. 2.6.2.2]; compression factor [12, п. 3.2; 13, п. 2.6.2.2] Z-factor [12, п. 3.2; 13, п. 2.6.2.2] real-gas factor [12, п. 3.2] коэффициент сжимаемости [4, п. 6.10] фактор сжимаемости [14, п. 3.1] коефіцієнт стисливості [15, с. 10] відносна стисливість [16, п. 4.11.3]
K (5) Величину використовують для розрахунків в міжнародних стандартах (див., наприклад, формули (С.3) та (С.4) в Annex C до ISO 9951:1993), але назву цієї величини там не наводять коэффициент сжимаемости [14, п. 3.1] зведена стисливість [16, п. 4.11.4])

     З наведених в таблиці даних можна зробити такі висновки:

     а) російський термін "коэффициент сжимаемости" вживають у трьох різних значеннях: для розмірної величини (1) та двох безрозмірних величин (4) та (5).

     б) в [14] введено термін "фактор сжимаемости", що є прямою калькою з англійської "compressibility factor". Але цей англійський термін в англо-російських словниках звичайно (див., наприклад, [7, с. 236]) перекладають так

compressibility factor 1. коэффициент сжимаемости; коэффициент объемной сжимаемости, коэффициент всестороннего сжатия.
2. поправка на сжимаемость.

     в) згідно з рекомендаціями Annex A до [17] в англійській мові термін "factor" потрібно вживати для безрозмірних множників, що повністю відповідає традиції його перекладу в англо-російських словниках. Див., наприклад, [7, с. 236]:

factor 1. множитель; сомножитель; коэффициент
2. фактор

     Отже, у російській науковій термінології не прийнято вживати термін "фактор" в значенні "множитель". Аналогічна ситуація має місце в українській фаховій мові: в українських словниках іншомовних слів (наприклад, [18, с. 694-695]) термін "фактор" не тлумачать у значенні співмножник, хоча таке значення як друге наводять у новітньому тлумачному словнику української мови [19, с. 1526], а в ДСТУ 3651.1-97 з наведених 554 назв фізичних величин лише у п'яти випадках вжито словосполуки з терміном "фактор". Тому недоцільно вживати для величин (4), (5) термінологічні словосполуки зі словами "фактор" і "коефіцієнт", і в національному термінологічному стандарті [16], що набрав чинність з 1.07.2005, було запропоновано терміни "відносна стисливість" і "зведена стисливість".

           З вищевикладеного можна зробити висновок, що терміни, застандартизовані для величин (4)-(5), точніше виражають їхню фізичну суть і відповідають вимогам однозначності та системності.
           По-перше, іменником "стисливість" чітко показано зв'язок величин (1), (4), (5).
           По-друге, прикметником "відносний" підкреслено безрозмірний характер величини (4).
           По-третє, прикметник "зведений" (рос. "приведенный") позначає зведення саме до стандартних умов, що збігається з іншими термінами, яких традиційно вживають у газовій промисловості, наприклад, "зведена витрата" (рос. "приведенный расход"), "зведене значення" (рос. "приведенное значение") тощо.

     Література:

 1. Большая Советская Энциклопедия: в 30-ти т. - М.: Сов. энциклопедия, 1969 - 1975. - 30 т.
 2. Политехнический словарь / Гл. ред. А. Ю. Ишлинский. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 656 с.
 3. Физический энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. - М.: Сов. энциклопедия, 1984. - 944 с.
 4. РД 50-213-80 Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами
 5. Розгонюк В. В., Хачикян Л. А., Григіль М. А. Експлуатаційникові газонафтового комплексу. Довідник. - Київ: "Росток", 1998. - 432 с.
 6. Большой англо-русский политехнический словарь: В 2-х т. Около 200 000 терминов / Сост.: С. М. Баринов, А. Б. Борковский, В. А. Владимиров и др. - М.:РУССО, 1998. - Т. 1 (A-L) - 701 с., Т. 2 - (M-Z) - 720 с.
 7. Англо-русский физический словарь: Около 60 000 терминов / Сост. Д. М. Толстой, А. З. Слоним, М. Л. Смолянский; Под ред. Д. М. Толстого. - М.: Сов. энциклопедия, 1972. - 848 с.
 8. ISO 31-4:1992 Quantities and units. Part 4: Heat. TC 12. - 15 p.
 9. ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення
 10. ISO 4006:1991 Measurement of fluid flow in closed conduits. - Vocabulary. TC 30. - 53 p.
 11. ISO 9951:1993 Measurement of gas flow in closed conduits - Turbine meters. TC 30. - 15  p.
 12. ISO 7504:2001 Gas analysis - Vocabulary
 13. ISO 14532:2001 (ISO 14532:2001/Cor 1:2002) Natural gas - Vocabulary (Газ природний - Словник)
 14. ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости
 15. Довідник з нафтогазової справи / За заг. ред. докт. техн. наук В. С. Бойка, Р. М. Кондрата, Р. С. Яремійчука. - Львів-Жовква: Місіонер, 1996. - 618 с.
 16. ДСТУ 4313:2004 Газ природний горючий. Вимірювання витрати. Терміни та визначення понять
 17. ISO 31-0:1992 Quantities and units. Part 0: General principles. TC 12. - 21 p.
 18. Словник іншомовних слів / За ред. акад. О. С. Мельничука. - К.: Гол. ред. УРЕ, 1977. - 775 с.
 19. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - 1728 с.

© Гінзбург М. Д., доктор технічних наук, професор,

Скорочений варіант консультації надруковано на шпальтах журналу в рубриці:

Термінологічні поради.

Коэффициент сжимаемости. Як це буде українською. // Методи та прилади контролю якості, 2006. - № 17. - С. 117 - 120.